Hållbarhet

Selvaag Bolig är ett av Norges ledande bostadsutvecklingsföretag. Vi siktar på att skapa värde för samhället genom att bygga bra bostäder som de flesta har råd att köpa.

Vi arbetar aktivt för att säkerställa hållbara bostäder och stadsutveckling, bland annat genom utveckling av bostadsprojekt i urbana områden med högt bostadstryck, där vi omvandlar slutna industri- och byggarbetsplatser till bra boendemiljöer. Vi prioriterar områdessmarta bostäder i lägre prisklasser, eftersträvar kostnadseffektivitet och vi strävar efter byggnation nära befintliga kollektivtrafikknutpunkter med god tillgång till etablerad infrastruktur. Med detta underlättar vi att en större del av befolkningen kan bo i en tätort som är områdeseffektiv och som har ett lägre behov av energi och transporter.

Etiska, sociala och miljömässiga hänsynstagande är väl integrerade i den dagliga verksamheten och våra värderingar "omtanke" och "kreativitet" ligger till grund för allt vi gör.

Våra prioriteringar
Från 2021 och framåt kommer alla stora projekt i stadsnära områden att ha en miljöplan som definierar övergripande miljömål och belyser projektets miljöavtryck, innan projektet sätts igång.

Alla nya projekt kommer att miljöcertifieras och det ska övervägas om projektet ska ha delningstjänster och annat som kan stimulera de boende till en hållbar livsstil.

Vi har utvecklat bostadskonceptet «City» som är smarta, kompakta lägenheter anpassade till en urban livsstil. Vi kommer att titta på möjligheter att bygga detta under de kommande åren.

Vi har investerat betydande resurser för att förbereda bolaget för icke-finansiell rapportering, såsom att genomföra väsentlighetsanalyser och bedöma relevanta nyckeltal. Vi har initierat ett pilotprojekt för kartläggning av miljöpåverkan från bostadsprojekten som ska ligga till grund för att lämna in klimaträkenskaper. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021

Vi har initierat en revidering av ledningssystemet och totalentreprenader för att stärka redovisningen av nödvändig information från byggprocesserna. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021.

Organisation och uppföljning av hållbarhet i Selvaag Bolig

Selvaag Boligs bolagsstyrning, ledning och organisation säkerställer efterlevnad av alla relevanta myndighetskrav, lagar och förordningar. Hållbarhet står högt på agendan i företagets strategiska utveckling. Detta kommer att säkerställa att företaget både tar vara på möjligheter och vidtar korrigerande åtgärder om detta visar sig nödvändigt. Styrelsen har fastställt allmänna principer för bolagsstyrning. Principerna framgår av bolagets värderingar, etiska riktlinjer och koncernpolicy. Hänsynen till den yttre miljön finns därutöver inarbetad i en separat miljöpolicy som följs upp i planering och ledningssystem samt i den dagliga verksamheten.

Eftersom Selvaag Bolig är en projektorganisation sker bostadsutveckling på projektnivå. Det är stora variationer i projekten vad gäller storlek, läge och miljöprofil och flera av de större utvecklingsprojekten ställs också under hårda kommunala krav. Många av åtgärderna relaterade till miljö och hållbarhet kommer därför att vara projektspecifika och exemplifieras i denna rapport genom olika fall. För mer information om Selvaag Boligs bolagsstyrning, se ett separat kapitel i årsredovisningen för 2020.

Samarbete

Selvaag Bolig söker en tydlig närvaro i samhällsdebatten och arbetar aktivt för att säkerställa goda ramar för bostadsbyggande och stadsutveckling. Dessutom deltar företaget i politiska råd och branschnära nätverk för att utbyta erfarenheter som kan bidra till mer miljöeffektiva och hållbara branschstandarder. Selvaag Bolig är medlem i Green Building Alliance, och har förbundit sig till mål i internationella initiativ som FN:s ramkonvention om klimatförändringar (Parisavtalet) och FN:s hållbarhetsmål.

Kartläggning av intressenter och viktiga ämnen

Som ett led i utarbetandet av en miljöpolicy för företaget genomförde Selvaag Bolig under 2019 en intressentanalys. Under 2020 utökades denna analys till en väsentlighetsanalys. Syftet med väsentlighetsanalysen var att kartlägga vad bolagets viktigaste intressenter upplever som mest avgörande för att Selvaag Bolig ska lyckas med ett hållbart värdeskapande, och samtidigt säkerställa att bolaget har ett helhets- och långsiktigt förhållningssätt för att skapa värde för aktieägare, kunder, anställda och samhället.

Väsentlighetsanalysen visar vilka utmaningar och möjligheter vi och våra intressenter uppfattar som mest avgörande och var vi har störst påverkan på samhälle och miljö. De intressenter vi har diskuterat väsentlighet med och som vi anser är våra viktigaste intressentgrupper är representanter för aktieägare, anställda, leverantörer, bankirer och myndigheter. Dialogen har i första hand skett genom intervjuer och samtal. Utifrån inkommen input har vi identifierat sex teman som ger en tydlig prioritering av långsiktiga utmaningar och hur vi kommer att arbeta med dessa i framtiden (se väsentlighetsmatris ovan). Teman motsvarar också vad Sustainability Accounting Standards Board (SASB) och MSCI ESG Ratings lyfter fram som viktiga teman för bostadsutvecklare. Dessa sex prioriterade områden ligger till grund för denna hållbarhetsredovisning och är alla viktiga för att vi ska kunna nå våra strategiska mål om hållbar bostadsutveckling för de flesta.

FNs hållbarhetsmål

FNs mål för hållbar utveckling är en arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna till 2030. Hållbarhetsmålen omfattar 17 huvudmål och 169 delmål. Selvaag Bolig tar hänsyn till FN:s hållbarhetsmål och utifrån väsentlighetsanalysen har vi identifierat fyra mål som speglar var vi har störst inverkan på hållbarhetsmålen genom företagets verksamhet.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet:

Hållbar stadsutveckling

Skårerbyen: Från industritomt till bostadsområde med tätortsskog

Ambitiösa miljöval på Landås i Asker

Klimatvänlig stadsutveckling vid Bjerke

Kontakta oss gärna för mer information:

Konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og strategi Kristoffer Gregersen
E-post: kgr@selvaagbolig.no
Tel: + 47 95 77 55 93

Tillbaka