Klimatvänlig stadsutveckling vid Bjerke

Klimatvänlig stadsutveckling vid Bjerke

Scrolla för att läsa mer

Under 2020 initierade Selvaag Bolig planeringen av stadsutvecklingen kring Bjerke Travbane. Under de kommande åren ska området utvecklas till ett kvarter med urbana mötesplatser och kvaliteter, och ett attraktivt bostadsområde med stora grönområden och goda sol- och utsiktsförhållanden.

För utvecklingen på Bjerke har vi satt upp höga klimat- och miljöambitioner. Det övergripande målet är att Bjerke ska bli ett mönsterprojekt när det gäller klimatsmart stadsutveckling för Selvaag Bolig.

Projektet används nu internt i utformningen av en kunskapsbas för att minska utsläppen av växthusgaser. Klimaträkenskaper kommer att föras i alla faser av utvecklingen och projektet är ett första steg i förberedelserna för att Selvaag Bolig ska kunna lämna klimaträkenskaper i framtiden.

Bjerke ska bli en klimatsmart stadsområde utformad för grön mobilitet. Ett innovationsprojekt planeras med användning av förnybar energi, det kommer att vara fokus på delande tjänster och krav kommer att ställas på ökad grad av sopsortering och återvinning. BREEAM / miljöcertifiering av alla bostäder planeras och BREEAM Community-certifiering kommer att övervägas i samband med att detaljreglering påbörjas. Det senare är ett ramverk och ett certifieringssystem för att bedöma viktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsmål för större områdesutvecklingar. Bjerke kommer också att vara ett forskningsprojekt i samarbete med Norska Klimaverket som handlar om klimatsmart omvandling av nya parkområden och hur dessa kan binda växthusgaser.

MILJÖRÄKENSKAP MED AMBITIONER

Kommunfullmäktige i Oslo har i sitt uttalande från 2019 satt upp ambitiösa klimatmål för 2019. Ambitionen är minst 52 procents minskning av de direkta utsläppen av växthusgaser till 2024 och 95 procents minskning av utsläppen till 2030, mätt från 2009 års nivå. Byggbranschen står för den största andelen av de totala utsläppen, vilket kräver ansvar och konkreta åtgärder.

I samband med Bjerke-utbyggnaden skapas nu en kunskapsbas om utsläpp av växthusgaser i Selvaags bostadsprojekter. Kunskapsunderlaget ska ge en översikt över effekten av olika åtgärder, samt etablera en metodik för att göra kunskapsbaserade val av material och lösningar i tidiga skeden av projekt. Centralt i metodiken är att bedöma “kostnadsklimatnytta” i olika val och åtgärder. Tillsammans med Multiconsult har vi arbetat med att formulera mål för att minska utsläppen av växthusgaser.

Vi har bland annat kartlagt:

  • Vilken utsläppsnivå har Selvaag Bolig i sina projekt idag?
  • Vilken utsläppsnivå ska vi mäta mot?
  • Hur kan vi arbeta systematiskt med utsläppsminskningar i framtiden?

De grå staplarna i diagrammet nedan visar resultatet med en referensnivå för ett bostadsprojekt vid Bjerke 2009, samt en referensnivå i Selvaag Bolig 2020 (18 % lägre utsläpp jämfört med 2009).

Genom att undersöka hur vi idag bygger våra projekt kan vi identifiera var vi kan använda material med lägre utsläpp av växthusgaser och använda det i vår standardbeskrivning. Röd del av staplarna i figuren visar potentialen i detta. På Bjerke görs denna bedömning i samarbete med konsulter, arkitekter och entreprenörer utifrån ett «kostnads-klimatnytta»-tänkesätt. Ambitionsnivån för att minska utsläppen av växthusgaser är satt i de olika regelverken, med målet om ständiga förbättringar över tid (se rosa staplar i diagrammet).

Tillbaka