Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling

Scrolla för att läsa mer

Vi tror att bostäder är navet i framtidens hållbara stadsutveckling och det viktigaste vi kan göra för att skapa en verklig miljöförändring handlar om var vi bygger, hur vi bygger och för vem vi bygger. Genom att bygga ytsmarta bostäder i knutpunkter i omvandlingsområden i de största städerna bidrar vi till stadsförtätning, vilket i sin tur bidrar till ekonomisk tillväxt och stärkande av sociala förutsättningar i det lokala samhället. Detta ligger också i linje med antagna lokala och nationella policyer och mål i internationella initiativ som Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål.

Goda stadsmiljöer kännetecknas av ett levande centrum med många människor och mycket liv, trevliga bostadsområden med fritidsområden och gröna mötesplatser samt god tillgänglighet till de flesta aktiviteter i vardagen. Selvaag Boligs utvecklingsprojekter bidrar direkt till förnyelse av stadsområden, genom att omvandla omoderna kommersiella byggnader och industriområden med stenlagd omgivning till högklassiga bostadsområden med gröna uteområden och goda stadskvaliteter. Vår strategi är ett konkret bidrag till att fler invånare delar på de sociala kostnaderna för social och teknisk infrastruktur, och till att fler bor på ett områdeseffektivt sätt. Det innebär bland annat att vi utvecklar bostäder med effektiva lösningar som gör det möjligt att bo mer kompakt. Miljöpåverkan blir lägre när människor lägger beslag på minsta möjliga personliga område.

Det är mer miljövänligt att bo i en lägenhet på 60 kvadratmeter med tre sovrum, än i en lägenhet på 100 kvadratmeter med tre sovrum. Ur ett miljöperspektiv är därför antalet kvadratmeter bostäder per sovrum en viktig mätparameter.

Den genomsnittliga storleken per färdigställd bostad 2020 var 67 kvadratmeter och 33 kvadratmeter bostad byggdes per sovrum. Förutom att det är miljövänligt innebär färre kvadratmeter bostäder en minskad styckkostnad, vilket gör att fler har råd att köpa bostad.

Våra bostadsprojekt är anpassade för alla människor, i alla åldrar, oavsett funktionsförmåga. Vi lägger stor vikt vid sociala mötesplatser både inomhus och utomhus och vi stärker vårt arbete med att utveckla goda sociala grannskap i linje med statliga riktlinjer och ett gott hållbarhetstänkande. Våra förvaltningsdokument säkerställer att bedömningar av aktiva bidrag till sociala och estetiska egenskaper i projekten beaktas. Stora bostadsprojekt i städer skapar också grogrund för näringslivet i närområdet. Genom att bygga i etablerade städer och bostadsområden bidrar vi till att fler kan leva en miljövänligare vardag med gång- och cykelavstånd till handel och service och närhet till kollektivtrafik. Vi underlättar för grön rörlighet och minskad biltrafik, bland annat genom underjordiska parkeringsanläggningar med tillgängliga laddplatser för elbilar.

När vi startar ett nytt byggprojekt ser vi till att involvera berörda parter i intilliggande områden i ett tidigt skede, för att på bästa sätt möta områdets önskemål och säkerställa ett helhetstänkande kring utvecklingen. Selvaag Bolig stödjer även kultur, breddidrott och utbildnings-och forskningsinstitutioner. Stödet går huvudsakligen till breddidrott i lokala idrottslag och kultur i de områden där vi har bostadsprojekt under utveckling, samt bidrag till forskning om bostadsekonomi. År 2020 uppgick detta stöd till cirka 2,5 miljoner NOK totalt.

VÅRA PRIORITERINGAR UNDER 2020 OCH FRAMTIDEN

Under 2020 påbörjade vi byggnationen av 496 bostäder fördelade på underetapper i 11 projekt. En allt ökande andel av de bostäder som kommer att byggas de närmaste åren är Plussboliger, ett bostadskoncept där boende har tillgång till gemensamma faciliteter och tjänsteleverans. Detta bidrar till en enkel och bekväm vardag för de boende, anpassad för sammanhållning och delningsekonomi. Vår årliga kundundersökning visar att invånare i Plussboliger är mycket nöjda med de faciliteter och tjänster som levereras. Samtidigt bidrar tillgången till gemensamma ytor så att mindre utrymmesbehov i respektive bostäder blir lägre än i vanliga bostadsprojekt. Selvaag Bolig har flera stora Plussboliger under planering för de närmaste åren. Dessutom har vi tagit fram ett nytt koncept som heter "City", och ska titta på möjligheter att bygga detta under de kommande åren.

Tillbaka